ABOUT HR

เกี่ยวกับบุคคล

สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ข้อมูลทั่วไป | การพัฒนา/ความก้าวหน้า | อัตรากำลัง | สวัสดิการ -

แบบสอบถามผู้ใช้บริการ

- CMU HR EVENTS -
eventsHR
กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร ประจำเดือนกันยายน 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี และกิจกรรมรับขวัญหลาน กองบริหารงานบุคคล
เพิ่มเติม
eventsHR
กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร ครั้งที่ 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี
เพิ่มเติม
eventsHR
โครงการอบรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม
MORE EVENTS

งานภายใน

ส่วนงาน 6 งานภายใน

Phone

053-941112-3

Fax

053-941112
Contact us

ติดต่อ กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย | CMU HR OOU
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200
VOC กองบริหารงานบุคคล
ระบบจองรถตู้สำนักงาน ระบบจองห้องประชุมสำนักงาน